Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Conclusie van het contract
 3. Ontbindingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Voorwaarden voor levering en verzending
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Toerekenbaarheid van gebreken (garantie)
 8. Inwisselen van actiebonnen
 9. Inwisselen van cadeaubonnen
 10. Toepasselijk recht
 11. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van het bedrijf Simon Ring, handelend onder de naam "Mediaresort" (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna te noemen "Klant") en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die worden gepresenteerd in de online shop van de Verkoper. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van waardebonnen, tenzij anders overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2) Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant in te dienen.

2.2 De klant kan de aanbieding doen via het online bestelformulier in de online shop van de verkoper. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door het afleveren van de bestelde zaken bij de Klant, waarbij de ontvangst van de zaken door de Klant bepalend is, of
 • door betaling te verlangen van de klant nadat de bestelling is geplaatst
 • .

Als er meerdere van de genoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de genoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat het aanbod door de klant is verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring gebonden is.

2.4.

2.4 Als wordt gekozen voor een betalingsmethode die wordt aangeboden door PayPal, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal. com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt via een betalingsmethode die wordt aangeboden door PayPal en die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Als de betalingsmethode "Amazon Payments" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), met inachtneming van de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe, die kan worden ingezien op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant "Amazon Payments" selecteert als betalingsmethode tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant het betalingsproces initieert door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden nadat de bestelling van de klant is verzonden. De verkoper stelt de tekst van het contract niet verder beschikbaar. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen deze door de klant gratis worden ingezien via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens in te voeren.

2.7 Vóór bindende verzending van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel om invoerfouten beter te herkennen kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. Klanten kunnen hun invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat ze op de knop klikken waarmee het bestelproces wordt afgerond.

2.8.

2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst zijn verschillende talen beschikbaar. De specifieke taalkeuze wordt weergegeven in de online shop.

2.9 De orderverwerking en het contact worden over het algemeen uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van bestellingen correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die in opdracht van de verkoper de bestelling verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het recht op annulering is te vinden in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en leveringsadres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke btw. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in afzonderlijke gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overboeking van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3

4.3 De betalingsoptie(s) wordt/worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.4 Als vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als is gekozen voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betaalservice "PayPal", wordt de betaling verwerkt via PayPal, waarbij PayPal voor dit doel ook gebruik kan maken van de diensten van externe betaaldienstverleners. Als de verkoper via PayPal ook betaalmethoden aanbiedt waarbij hij de klant vooruitbetaalt (bijv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt hij zijn betalingsaanspraak in dit verband over aan PayPal of aan de door PayPal aangestelde en specifiek aan de klant genoemde betalingsdienstaanbieder. Alvorens de cessieverklaring van de verkoper te accepteren, voert PayPal of de door PayPal aangestelde betalingsdienstaanbieder een kredietcontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij een negatief controleresultaat de klant de gekozen betaalmethode te weigeren. Als de gekozen betalingsmethode is toegestaan, moet de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of op de overeengekomen betalingstermijnen betalen. In dit geval kan de klant alleen PayPal of de betalingsdienstaanbieder in opdracht van PayPal met schuldkwijtschelding betalen. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in geval van overdracht van vorderingen.

4.6.

4.6 Als de betaalmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT" genoemd). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig legitimeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. De klant kan meer informatie vinden over de "SOFORT" betaalmethode op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Als een betaalmethode wordt geselecteerd die wordt aangeboden via de betaalservice "mollie", wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De afzonderlijke betalingsmethoden die via mollie worden aangeboden, worden in de online shop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Voor het verwerken van betalingen kan mollie andere betalingsdiensten gebruiken waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op het internet onder https://www.mollie.com/nl/.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Als de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt de levering plaats binnen het door de verkoper opgegeven bezorggebied op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres bepalend. In afwijking hiervan is, als de betaalmethode PayPal is gekozen, het door de klant bij de betaling met PayPal opgegeven afleveradres bepalend.

5.2.

5.2 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper hierdoor moet maken. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending indien de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten geldt de bepaling in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper indien de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

5.3.

5.3 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, vervoerder of andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant optreedt als consument, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen pas over wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of een persoon die gemachtigd is om ze in ontvangst te nemen. Desondanks gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht heeft gegeven en de verkoper deze persoon of organisatie niet eerder aan de klant heeft genoemd.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in geval van onjuiste of ondeugdelijke eigenhandige levering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de leverancier een specifieke dekkende transactie met de nodige zorgvuldigheid heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gesteld en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 Tegoedbonnen worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • via download
 • per e-mail

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

Niet anders vermeld in de volgende bepalingen, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van zaken het volgende:

7.1 Als de klant handelt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van de wijze van nakoming achteraf;
 • voor nieuwe zaken bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar na aflevering van de zaken;de rechten en vorderingen voor gebreken zijn uitgesloten voor gebruikte goederen;de verjaringstermijn begint niet opnieuw als een vervangende levering wordt gedaan in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken;

  7.2De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen en verkorting van de verjaringstermijn zijn niet van toepassing

  • op vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding door de klant,
  • indien de verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen,
  • voor goederen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun normale gebruik en het gebrek ervan hebben veroorzaakt,
  • voor elke verplichting van de verkoper om updates te leveren voor digitale producten, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

   7.3 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen van een bestaand wettelijk regresrecht onverlet.

   7.4 Als de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsverplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 HGB. Indien de klant niet voldoet aan de daarin genoemde meldingsplichten, gelden de goederen als goedgekeurd.

   7.5

   7.5 Als de klant handelt als consument, wordt hij verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hierover te informeren. Als de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

   8) Inwisselen van actiebonnen

   8.1 Tegoedbonnen die door de verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die de klant niet kan kopen (hierna "promotionele tegoedbonnen" genoemd), kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode.

   8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsactie als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de kortingsbon.

   8.3 Kortingsbonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Achteraf inwisselen is niet mogelijk.

   8.4 Er kunnen meerdere promotionele vouchers worden ingewisseld voor één bestelling.

   8.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

   8.6 Als de waarde van de kortingsbon niet voldoende is voor de bestelling, kan een van de andere betaalmethoden die de verkoper aanbiedt, worden gekozen om het verschil te vereffenen.

   8.7 Het saldo van een kortingsbon wordt niet uitbetaald in contanten en is niet rentedragend.

   8.8 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de waardebon zijn betaald, retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

   8.9 De waardebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon die erop staat vermeld. De waardebon mag niet aan derden worden overgedragen. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

   8.9 De promotionele bon is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop staat vermeld.

   9) Inwisselen van cadeaubonnen

   9.1 Tegoedbonnen die kunnen worden gekocht via de online winkel van de verkoper (hierna "cadeaubonnen" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper, tenzij anders vermeld op de bon.

   9.2 Cadeaubonnen en resterend tegoed op cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar na het jaar waarin de bon is gekocht. Resterend tegoed wordt aan de klant gecrediteerd tot de vervaldatum.

   9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Achteraf inwisselen is niet mogelijk.

   9.4 Er kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld voor één bestelling.

   9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

   9.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

   9.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en is niet rentedragend.

   9.8 De cadeaubon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon die erop staat vermeld. De cadeaubon mag niet worden overgedragen aan derden. De verkoper heeft het recht, maar niet de plicht, om de materiële geschiktheid van de betreffende cadeaubonhouder te controleren.

   9./b>

   10) Toepasselijk recht

   10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten inzake de internationale verkoop van goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

   10.2

   10.2 Met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht is deze rechtskeuze bovendien niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en leveringsadres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

   11) Alternatieve geschillenbeslechting

   11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

   Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

   11.2 De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten.

Inloggen voor geregistreerde klanten
Wachtwoord vergeten
Nieuw hier? Registreer nu!
kein Bild
Artikelnummer:
EAN:
ab *
/
bij het aanbod
kein Bild
Artnr:
HAN:
EAN:
Speciale prijs
Top artikelen
Bestseller
op voorraad
Beschrijving van de:
Prijs: ab *
/
bij het aanbod